ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wynajem sali bankietowej - organizacja balu sylwestrowego

w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie.

       Zapraszam do składania ofert, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2013 r.  poz. 907 z póź. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wynajem sali bankietowej na organizację balu sylwestrowego 2018/2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 13, 06-320 Baranowo. 

  • sala bankietowa
  • szatnia, toalety
  • zaplecze kuchenne

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 2 stycznia 2019 r.

Warunkami udziału w postępowaniu są:

  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej w zaproszeniu działalności.
  • Posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Zgoda i akceptacja formy płatności: gotówką lub przelewem po podpisaniu umowy

Kryterium oceny ofert jest:

  • Cena za realizację zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 12 listopada 2018 r. do godz. 16:00 osobiście w siedzibie lub przesyłką pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul Długa 13, 06-320 Baranowo.

 

W imieniu zamawiającego:

Kaczorek Justyna

Dyrektor GOKSiR